banner_about
Entry Submission

MESSAGE FROM CHAIRMAN

chaiman chaiman

A D M A N
HISTORY

Adman Awards & Symposium เป็นกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 และได้ จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจนปัจจุบันนี้ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 3 ส่วนด้วยกัน คือ งานประกวดผลงาน และงานมอบรางวัลแอดแมน อวอร์ส ตลอดจนงานสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่นักการตลาด นักโฆษณา และนิสิต/นักศึกษา ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพของธุรกิจการสื่อสารการตลาด
แอดแมน อวอร์ส คืออะไร

แอดแมน อวอร์ส คือ การประกวดผลงานทางด้านการสื่อสารการตลาด อันเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ อุตสาหกรรม มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมยกย่องและให้กำลังใจ แก่องค์กร บุคลากรและผลงานที่มีคุณภาพ รับผิดชอบต่อจรรยาวิชาชีพ ซึ่งส่งผลให้ประชาชน องค์กรธุรกิจและสังคมเกิดการยอมรับ และเห็นถึง บทบาท ความสำคัญของการสื่อสารการตลาด

แอดแมน อวอร์ส มีความแตกต่างจากการประกวดผลงานด้าน โฆษณาอื่นๆ อย่างไร

แอดแมน อวอร์ส คือการประกวดผลงานด้านการสื่อสารการตลาด ครอบคลุม การสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่เฉพาะโฆษณา แต่เป็นการประกวดที่รวม เอาผลงานด้านการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด กราฟฟิคดีไซน์ และกลยุทธ์การใช้สื่อในรูปแบบใหม่ๆ เช่น สื่อดิจิทัล ตลอดจน นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เข้าร่วมประกวดในเวที แอดแมน อวอร์ส

แอดแมน อวอร์ส เป็นกิจกรรมที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการสื่อสาร การตลาด ร่วมกันพัฒนา ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของอุตสาหกรรมให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น แอดแมน อวอร์ส จึงเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากบุคลากรใน อุตสาหกรรมอย่างเเท้จริง

การตัดสินและคณะกรรมการตัดสิน มีโครงสร้างและการดำเนินการตัดสินที่แตกต่าง จากการประกวดที่เคยมีมา โดยเฉพาะกรรมการตัดสินที่ให้ความสำคัญกับความคิด สร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ทางการตลาดแบบครบวงจรที่ยอด เยี่ยมที่สุด และคณะกรรมการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับมืออาชีพแถวหน้าของสาขาอาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ นักการตลาด นักออกแบบกราฟฟิกดีไซน์ นักวางแผนกลยุทธ์มีเดีย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสื่อดิจิทัล ตลอดจนนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาทั้งชาวไทย และต่างประเทศ

ในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2561) ทางสมาคมฯ ได้มีการพลิกโฉมรูปแบบการจัดงาน ด้วยความเชื่อที่ว่าความคิดสร้างสรรค์มีอยู่ทุกที่ ไม่ว่าใครก็สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้ จึงเป็นปีแรกที่จัดให้มี “วันความคิดสร้างสรรค์แห่งชาติ (Creativity Day)” งานที่ไม่ใช่มีไว้เพื่อคนโฆษณาเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่จะเป็นงานเพื่อคนไทยทุกคนที่เชื่อในความคิดสร้างสรรค์ และเห็นคุณค่าของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างความเปลี่ยนแปลง งานที่จะรวบรวมนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยจากที่ต่างๆ เพื่อมาเฉลิมฉลองและสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกัน งานที่เหล่าคนสร้างสรรค์จะมาแบ่งปันความรู้ แบ่งปันความคิดและสร้างแรงบันดาลใจ

ซึ่งปีที่ทางสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรม สัมมนาหลากหลายจากวิทยากรชาวไทย และชาวต่างชาติ ทั้งใน และนอกวงการ รวมถึงนิทรรศการ และเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วม และเรายังมีการมอบรางวัลพิเศษ “Creativity for Sharing (CS Awards)” ให้กับคนนอกวงการโฆษณาที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงและเกิดประโยชน์แก่สังคมอีกด้วย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

เพื่อตอกย้ำในพลังของความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย ทางสมาคมฯ ได้จัดให้มี “วันความคิดสร้างสรรค์แห่งชาติ (Creativity Day)” ต่อๆไป เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง และสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยทุกคน

A D M A N
COMMITTEE MEMBERS

คณะกรรมการดำเนินงาน


CEO1
คุณปารเมศร์ รัชไชยบุญ

 • ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
 • ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
 • Chairman and Chief Executive Officer บริษัท เทิร์น อะราวด์ โฟกัส จำกัด และ บริษัท เนื้อนาบุญ จำกัด

CEO1
คุณรติ พันธุ์ทวี

 • รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
 • นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
 • Director of Associate Communication & Business Link ประจำสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบรนด์ แฟมิลี่ จำกัด

CEO1
คุณอ่อนอุษา ลำเลียงพล

 • รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
 • นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

CEO1
คุณชัยประนิน วิสุทธิผล

 • รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
 • นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
 • ประธาน บริษัท ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

CEO1
คุณวิทวัส ชัยปาณี

 • รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
 • นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
 • Worldwide Co-Chairman บริษัท ครีเอทีฟจูซ เวิลด์กรุ๊ป จำกัด

CEO1
คุณอดิศักดิ์ อมรฉัตร

 • เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน

CHAIRMAN
BIOGRAPHY

Theme Theme