banner_about banner_about
Entry Submission

J U D G E S
ADMAN JUDGES 2019

AD THAT WORKS (EFFECTIVE COMMUNICATION)


CEO1
ศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล
อาจารย์ประจำ ภาควิชาการตลาด
คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
CEO1
คุณธนเดช กุลปิติวัน
บรรณาธิการบริหาร
นิตยสาร BrandAge

กฎเกณฑ์และกติกาการส่งผลงานเข้าประกวด : Rules & Regulations

RulesImagesTitle

1

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์และเผยแพร่ภายในประเทศตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2562 ยกเว้นหมวด Ad That Works (Effective Communication) ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์และเผยแพร่ภายในประเทศตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2562 และจะต้องเป็น

ผลงานที่ไม่เคยส่งเข้ามาประกวดในหมวดนี้

2

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในหมวด Ad That Works/Audio (A04-A06)/Design/ Digital & Social/Direct/Entertainment/Experience & Activation/Film (F25-F26)/Good/Innovation/Integrated Marketing Communication (IMC)/Media/Out of Home(OH02-OH07)/Print (P13)/Print & Out of Home Craft (PC08)/Public Relations Plan/The One สามารถส่งเป็น Set of Execution ได้

3

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในหมวด Audio (A01-A03 & A07-A08)/Film (F01-F24 & F27)/Film Craft/Out of Home (OH01)/Print (P01-P12)/Print & Out of Home Craft (PC01-07) หากผลงานเป็นแคมเปญ ผู้ส่งจะต้องแยกส่งผลงาน 1 ชิ้นต่อ 1 ใบสมัคร

4

กรณีที่ต้องการส่งผลงานภาพยนตร์โฆษณาเรื่องเดียวกันทั้งในหมวดสื่อภาพยนตร์โฆษณาที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ และในโรงภาพยนตร์ ซึ่งจัดแบ่งหมวด

A: TV & Cinema (F01-F12) และในหมวดสื่อภาพยนตร์โฆษณาที่ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บนช่องทางออนไลน์เป็นหลัก

B: ONLINE (F13-F24) รวมไปถึงบนช่องทางพิเศษอื่นๆ ในหมวด

C: Other (F25-F27)

ผลงานนั้นจะต้องเป็นคนละเวอร์ชั่น และมีความยาวที่แตกต่างกัน

5

ผู้ส่งงานสามารถส่งผลงานชิ้นเดียวกันในหมวดหลัก (Categories) ได้ไม่จำกัด (if applicable)แต่สมาคมฯ กำหนดให้ผู้ส่งสามารถส่งผลงานชิ้นเดียวกันได้ ไม่เกิน 3 หมวดย่อย (Sub-Categories) ในหมวดหลักนั้น (Category)

6

สมาคมฯ มีนโยบายไม่สนับสนุนผลงานที่ไม่ได้เผยแพร่สู่สาธารณชน หรือที่รู้จักกันในนาม Scam Ad. ดังนั้นผู้ส่งผลงานจะต้องแนบแบบฟอร์มรับรองของลูกค้า (Client Endorsement Form) ที่ทางสมาคมฯกำหนด แบบฟอร์มฉบับนี้ผู้ส่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ www.admanawards.com โดยแบบฟอร์มจะต้องระบุชื่อ, ตำแหน่ง, อีเมล์ และเบอร์ติดต่อของลูกค้าที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อนำมายืนยันว่าผลงานชิ้นนั้นๆได้มีลูกค้าจริง มีการผลิตขึ้นจริงและมีการเผยแพร่จริง ยกเว้นผลงานในหมวดสื่อภาพยนตร์โฆษณา และหมวดสื่อโฆษณาทางวิทยุที่ใช้ตารางออกอากาศ (Media Schedule) เป็นหลักฐาน ผู้ส่งสามารถตรวจสอบรายการเอกสารที่กำหนดได้ที่หมวดนั้นๆ พร้อมแนบเอกสารดังกล่าว ส่งพร้อมผลงานของท่าน และหากพบว่าผลงานชิ้นดังกล่าวขาดคุณสมบัติตามที่ได้ระบุไว้ ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอนงานชิ้นนั้น

7

สมาคมฯ ขอยึดถือข้อมูลจากการสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยสิทธิ์ในการเลือกหมวดหมู่ที่เหมาะสมเป็นของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นสำคัญ เพื่อนำไปใช้ในการตัดสิน และงานประกาศผลรางวัล ตลอดจนการเผยแพร่สู่สาธารณะชน

8

สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในการสมัครผ่านระบบออนไลน์

มีผลตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562

9

ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานมีความประสงค์ที่จะยกเลิกการส่งผลงาน ผู้ส่งจะต้องทำการแจ้งผู้จัดงาน ล่วงหน้า 7 วัน นับจากวันแรกของการตัดสิน

10

สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถอนผลงานออกจากการประกวด หรือรับรางวัลคืนโดยไม่จำเป็นต้องคืนเงินค่าสมัคร หากตรวจพบว่าผลงานโฆษณาที่ส่งเข้าประกวดขาดคุณสมบัติตามที่ได้ระบุไว้

11

ในกรณีที่มีการขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผลงานใดๆ ผู้ร้องต้องทำจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรถึงสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยเท่านั้น เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

12

สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบในกรณีการสูญหายหรือความเสียหายของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

13

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมดเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเท่านั้น

14

ผลการตัดสินทั้งหมดในทุกรอบ ถือเป็นสิทธิ์ขาดของคณะกรรมการตัดสิน

15

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือว่าผู้ส่งผลงานอนุญาตให้ทางสมาคมฯนำไปตีพิมพ์ ทำสำเนาในรูปของวิดีโอ, DVD, Thumb Drive, สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆเพื่อเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อวงการโฆษณาและการศึกษา และขอสิทธิ์คัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลเข้าประกวดในระดับนานาชาติต่อไปโดยไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์