banner_about banner_about
Entry Submission

J U D G E S
ADMAN JUDGES 2019

คณะกรรมการตัดสิน    FILM & RADIO


CEO1
คุณนิศา มุจจลินทร์กูล
Executive Creative Director Dentsu (Thailand)
CEO1
คุณวิเชียร ทองสุขสิร
Freelance
CEO1
คุณปรัชวัน เกตวัลห์
Director of Planning J. Walter Thompson Bangkok
CEO1
คุณภูมิใจ ลิ้มวิชัย
Strategic Planning Director MONDAY

กฎเกณฑ์และกติกาการส่งผลงานเข้าประกวด : Rules & Regulations

RulesImagesTitle

1

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์และเผยแพร่ภายในประเทศตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2562 ยกเว้นหมวด Ad That Works (Effective Communication) ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์และเผยแพร่ภายในประเทศตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2562 และจะต้องเป็น

ผลงานที่ไม่เคยส่งเข้ามาประกวดในหมวดนี้

2

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในหมวด Ad That Works/Audio (A04-A06)/Design/
Digital & Social/Direct/Entertainment/Experience & Activation/Film (F25-F26)/
Good/Innovation/Integrated Marketing Communication (IMC)/Media/Out of Home
(OH02-OH07)/Print (P13)/Print & Out of Home Craft (PC08)/Public Relations Plan/
The One สามารถส่งเป็น Set of Execution ได้

3

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในหมวด Audio (A01-A03 & A07-A08)/Film (F01-F24 & F27)/
Film Craft/Out of Home (OH01)/Print (P01-P12)/Print & Out of Home Craft (PC01-07)
หากผลงานเป็นแคมเปญ ผู้ส่งจะต้องแยกส่งผลงาน 1 ชิ้นต่อ 1 ใบสมัคร

4

กรณีที่ต้องการส่งผลงานภาพยนตร์โฆษณาเรื่องเดียวกันทั้งในหมวดสื่อภาพยนตร์โฆษณาที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ และในโรงภาพยนตร์ ซึ่งจัดแบ่งหมวด A: TV & Cinema (F01-F12) และในหมวดสื่อภาพยนตร์โฆษณาที่ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บนช่องทางออนไลน์เป็นหลัก

B: ONLINE (F13-F24) รวมไปถึงบนช่องทางพิเศษอื่นๆ ในหมวด C: Other (F25-F27)

ผลงานนั้นจะต้องเป็นคนละเวอร์ชั่น และมีความยาวที่แตกต่างกัน

5

ผู้ส่งงานสามารถส่งผลงานชิ้นเดียวกันในหมวดหลัก (Categories) ได้ไม่จำกัด (if applicable)

แต่สมาคมฯ กำหนดให้ผู้ส่งสามารถส่งผลงานชิ้นเดียวกันได้ ไม่เกิน 3 หมวดย่อย (Sub-Categories)

ในหมวดหลักนั้น (Category)

6

สมาคมฯ มีนโยบายไม่สนับสนุนผลงานที่ไม่ได้เผยแพร่สู่สาธารณชน หรือที่รู้จักกันในนาม Scam Ad. ดังนั้นผู้ส่งผลงานจะต้องแนบแบบฟอร์มรับรองของลูกค้า (Client Endorsement Form) ที่ทางสมาคมฯกำหนด แบบฟอร์มฉบับนี้ผู้ส่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ www.admanawards.com

โดยแบบฟอร์มจะต้องระบุชื่อ, ตำแหน่ง, อีเมล์ และเบอร์ติดต่อของลูกค้าที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อนำมายืนยันว่าผลงานชิ้นนั้นๆได้มีลูกค้าจริง มีการผลิตขึ้นจริงและมีการเผยแพร่จริง ยกเว้นผลงานในหมวดสื่อภาพยนตร์โฆษณา และหมวดสื่อโฆษณาทางวิทยุที่ใช้ตารางออกอากาศ (Media Schedule) เป็นหลักฐาน ผู้ส่งสามารถตรวจสอบรายการเอกสารที่กำหนดได้ที่หมวดนั้นๆ พร้อมแนบเอกสารดังกล่าว

ส่งพร้อมผลงานของท่าน และหากพบว่าผลงานชิ้นดังกล่าวขาดคุณสมบัติตามที่ได้ระบุไว้

ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอนงานชิ้นนั้น

7

สมาคมฯ ขอยึดถือข้อมูลจากการสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยสิทธิ์ในการเลือกหมวดหมู่ที่เหมาะสมเป็นของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นสำคัญ เพื่อนำไปใช้ในการตัดสิน และงานประกาศผลรางวัล ตลอดจนการเผยแพร่สู่สาธารณะชน

8

สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในการสมัครผ่านระบบออนไลน์

มีผลตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562

9

ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานมีความประสงค์ที่จะยกเลิกการส่งผลงาน ผู้ส่งจะต้องทำการแจ้งผู้จัดงาน

ล่วงหน้า 7 วัน นับจากวันแรกของการตัดสิน

10

สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถอนผลงานออกจากการประกวด หรือรับรางวัลคืนโดยไม่จำเป็นต้องคืนเงินค่าสมัคร หากตรวจพบว่าผลงานโฆษณาที่ส่งเข้าประกวดขาดคุณสมบัติตามที่ได้ระบุไว้

11

ในกรณีที่มีการขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผลงานใดๆ ผู้ร้องต้องทำจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรถึงสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยเท่านั้น เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

12

สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบในกรณีการสูญหายหรือความเสียหายของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

13

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมดเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเท่านั้น

14

ผลการตัดสินทั้งหมดในทุกรอบ ถือเป็นสิทธิ์ขาดของคณะกรรมการตัดสิน

15

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือว่าผู้ส่งผลงานอนุญาตให้ทางสมาคมฯนำไปตีพิมพ์ ทำสำเนาในรูปของวิดีโอ, DVD, Thumb Drive, สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆเพื่อเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อวงการโฆษณาและการศึกษา และขอสิทธิ์คัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลเข้าประกวดในระดับนานาชาติต่อไปโดยไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์