banner_about banner_about

INNOVATION

INNOVATION


ผลงานที่ส่งในหมวดนี้ได้ จะต้องเป็นงานไอเดียซึ่งนำไปสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ที่มีการนำไปใช้จริง หรือที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา หรือ การสร้างต้นแบบ (Prototype) ตลอดจนผลงานที่เป็น Product Concept สามารถส่งเข้าประกวดในหมวดนี้ได้เช่นกัน โดยมีข้อแม้ว่าผลงานชิ้นนั้น ๆ อย่างน้อยจะต้องมีการทำ Beta Testing หรือมีการเผยแพร่สู่สาธารณชน และที่สำคัญจะต้องมีลูกค้ารับรองอย่างชัดเจน เพราะเจตนาของงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ คือต้องการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยตอบโจทย์ให้กับแบรนด์ โดยงานจะอยู่ในรูปแบบใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า สิ่งประดิษฐ์ หรือเทคโนโลยี ในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งไอเดีย และนวัตกรรมนั้นต้องสามารถแก้ปัญหาให้กับแบรนด์ ผู้บริโภค หรือองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Business Solution)

Note: หากผลงานที่ส่งเข้ามาได้เข้าสู่รอบ Shortlist ผู้ส่งผลงานจะต้องเตรียมข้อมูล และผลงานจริง อาทิ ผลิตภัณฑ์, สิ่งประดิษฐ์ หรือ แอพพลิเคชั่น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการในวันที่มีการตัดสินผลงานคือ
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 และเพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการได้ซักถามเพิ่มเติม