comming soon

คณะกรรมการตัดสิน Adman

Print Categories

 • คุณศิระ อุดล
 • คุณสอางทิพย์ อมรฉัตร
 • อาจารย์นวฤทธิ์ ฤทธิโยธี
 • อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ
 • คุณชุป นกแก้ว
 • คุณช่อฟ้า ยุกตะนันท์
 • คุณปรางทิพย์ ประดิษฐ์พงศ์
 • คุณสุชาดา ชัยอาญา
 • คุณธนวัฒน์ มีสวัสดิ์
 • คุณนิศา มุจจลินทร์กูล
 • คุณสุบรรณ โค้ว
 • คุณก้องพันธุ์ อุปถัมภ์รุ่งพงศ์
 • คุณอภิวัฒน์ ภัทราลังการ
 • คุณโรจนะ ฉั่วสกุล
 • Mr. Eric Yeo
 • คุณวิมลรัตน์ นันทนานนท์ชัย
 • คุณภาวิต จิตรกร
 • คุณประกิต กอบกิจวัฒนา
 • คุณอริยวรรต จันทราทิพย์
 • คุณชุติวัฒน์ เชิดชู

คณะกรรมการตัดสิน Adman

Out of Home Categories

 • คุณศิระ อุดล
 • คุณสอางทิพย์ อมรฉัตร
 • อาจารย์นวฤทธิ์ ฤทธิโยธี
 • อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ
 • คุณชุป นกแก้ว
 • คุณช่อฟ้า ยุกตะนันท์
 • คุณปรางทิพย์ ประดิษฐ์พงศ์
 • คุณสุชาดา ชัยอาญา
 • คุณธนวัฒน์ มีสวัสดิ์
 • คุณนิศา มุจจลินทร์กูล
 • คุณสุบรรณ โค้ว
 • คุณก้องพันธุ์ อุปถัมภ์รุ่งพงศ์
 • คุณอภิวัฒน์ ภัทราลังการ
 • คุณโรจนะ ฉั่วสกุล
 • Mr. Eric Yeo
 • คุณวิมลรัตน์ นันทนานนท์ชัย
 • คุณภาวิต จิตรกร
 • คุณประกิต กอบกิจวัฒนา
 • คุณอริยวรรต จันทราทิพย์
 • คุณชุติวัฒน์ เชิดชู

คณะกรรมการตัดสิน Adman

Radio Categories

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมิทธิ์ บุญชุติมา
 • คุณฤทธิ์ พร้อมพิชาญ
 • รศ. กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์
 • คุณอรรณพ ชั้นไพบูลย์
 • คุณประชา เสลาวรรณ
 • คุณกำภู หุตะสังกาศ
 • คุณดมิสาฐ์ องค์ศิริวัฒนา
 • คุณแดน ศรมณี
 • คุณธิดารัตน์ นิติกิจไพบูลย์
 • คุณพรรษพล ลิมปิศิริสันต์
 • คุณคณพร ฮัทชิสัน
 • คุณนพรัตน์ วัฒนวราภรณ์
 • คุณพิจาริณี กมลยะบุตร
 • คุณวราวุฒิ แก่นนาคำ
 • คุณจิตภาณุ เกิดพาณิช
 • คุณธาร ธนารักษ์โชค
 • คุณสมพัฒน์ ทฤษฎิคุณ
 • คุณเฉกพันธ์ สุนทรส
 • คุณตรง ตันติเวชกุล

คณะกรรมการตัดสิน Adman

Design Categories

 • คุณสมิชฌน์ สมันเลาะ
 • คุณวรัญชัย รักษาเกียรติ
 • อาจารย์กาลัญ วรพิทยุต
 • คุณไพโรจน์ ธีระประภา
 • คุณพลอย ลุมทอง
 • คุณปุณลาภ ปุณโณทก
 • คุณศุภรัตน์ เทพรัตน์
 • คุณกิตติพันธุ์ ปาลโมกข์
 • คุณพิชิต วีรังคบุตร
 • คุณภคณัฐ ตันประยูร
 • คุณวีริศ ณ สงขลา

คณะกรรมการตัดสิน Adman

Media Categories

 • คุณกมลาศ พัฒนาไพศาล
 • คุณกิตติวัฒน์ ชีวะวรนันท์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริสรา ไวยเจริญ
 • คุณสรรเสริญ กาญจน์เกียรติกุล
 • คุณนาราธร ธัญพารากูล
 • คุณชัยลดา ตันติเวชกุล
 • คุณสร เกียรติคณารัตน์
 • คุณสิวาลัย มโนวงศ์
 • คุณมาลี กิตติพงศ์ไพศาล
 • คุณนันทวัฒน์ ชัยพรแก้ว
 • คุณสุวรรณี สิทธิวิจารณ์กิจ

คณะกรรมการตัดสิน Adman

Public Relations Plan Categories

 • คุณบุญชัย สุขสุริยะโยธิน
 • คุณวีระ พฤกษ์วัฒนานนท์
 • คุณอรรณพ โสระเวช
 • อาจารย์ประไพพิศ มุทิตาเจริญ
 • คุณพงษ์สุรีย์ อาศนะเสน
 • คุณกิตติพันธ์ เสือวรรณศรี
 • คุณชุตา หงษ์สุวงศ์
 • คุณเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน
 • คุณวราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
 • คุณสรรพาทิตย์ ทวีเจริญ
 • คุณชณินทร สินวัต

คณะกรรมการตัดสิน Adman

Activation & Event Marketing Categories

 • คุณบุญชัย สุขสุริยะโยธิน
 • คุณวีระ พฤกษ์วัฒนานนท์
 • คุณอรรณพ โสระเวช
 • อาจารย์ประไพพิศ มุทิตาเจริญ
 • คุณพงษ์สุรีย์ อาศนะเสน
 • คุณกิตติพันธ์ เสือวรรณศรี
 • คุณชุตา หงษ์สุวงศ์
 • คุณเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน
 • คุณวราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
 • คุณสรรพาทิตย์ ทวีเจริญ
 • คุณชณินทร สินวัต

คณะกรรมการตัดสิน Adman

Direct Marketing Categories

 • อาจารย์มาริสา จันทมาศ
 • คุณกนกพร ชิโนรักษ์
 • คุณธิติพร ธรรมาภิมุขกุล
 • คุณจิณณ์ เผ่าประไพ
 • คุณพิชัยพัชร์ ตนานนท์
 • คุณพงศ์เทพ อนุรัตน์
 • คุณปิยา จุรารักษ์พงศ์
 • คุณกิตติวรรณ อนุเวชสกุล
 • คุณวิบูลย์ ลีภักดิ์ปรีดา

คณะกรรมการตัดสิน Adman

Digital & Interactive Media Categories

 • คุณรวิศ หาญอุตสาหะ
 • อาจารย์ณัทภัฏ ปั้นจาด
 • คุณอรรถวุฒิ เวศรานุรักษ์
 • คุณณัฐ สาธิตปัตติพันธ์
 • คุณรัฐธนินท์ ศักดิ์ดำรงรัตน์
 • คุณสหรัฐ สวัสดิ์อธิคม
 • คุณนรสิทธิ์ สิทธิเวชวิจิตร
 • คุณคมจักร กำธรพสินี
 • คุณเขตนภินท์ โสภิญนนท์
 • คุณสาธิต จันทร์ทวีวัฒน์
 • คุณศุภชัย ปาจริยานนท์
 • คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์
 • คุณวานิช จิระสุวรรณกิจ
 • คุณศมา สุภพันธ์
 • คุณอนัตตา โชติปัญจรัตน์

คณะกรรมการตัดสิน Adman

Integrated Marketing Communication (IMC) Campaign

 • คุณบุญชัย สุขสุริยะโยธิน
 • คุณวีระ พฤกษ์วัฒนานนท์
 • คุณอรรณพ โสระเวช
 • อาจารย์ประไพพิศ มุทิตาเจริญ
 • คุณพงษ์สุรีย์ อาศนะเสน
 • คุณกิตติพันธ์ เสือวรรณศรี
 • คุณชุตา หงษ์สุวงศ์
 • คุณเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน
 • คุณวราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
 • คุณสรรพาทิตย์ ทวีเจริญ
 • คุณชณินทร สินวัต

คณะกรรมการตัดสิน Adman

Ad That Works (Effective Communication) Categories

 • รองศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล
 • คุณธนเดช กุลปิติวัน
 • ผศ. ดร. ม.ล. วิฏราธร จิรประวัติ
 • คุณพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์
 • อาจารย์ปริญญา ชุมรุม
 • คุณทิพยจันทน์ หัสดินทร ณ อยุธยา
 • คุณจตุภูมิ สุทธสาร
 • คุณปรัตถจริยา ชลายนเดชะ
 • คุณต่อ สันติศิริ
 • คุณวิศิษฎ์ ล้ำศิริเจริญโชค
 • คุณกฤตธี มโนลีหกุล
 • คุณปณีตา มาลัยวงศ์
 • คุณเรืองโรจน์ พูนผล
 • คุณนัดดา บุรณศิริ
 • คุณสุพัฒนุช สอนดำริห์